● مدیر کنترل کیفیت
● کارشناس کنترل کیفیت
● بازرس کنترل کیفیت

این واحد از ارکان سازمانی شرکت بوده و زیر نظر مستقیم مدیریت محترم، کار نظارت کیفی بر فرآیندهای تولید داخلی را به صورت مستقیم و فرآیندهای تأمین کنندگان را به صورت غیر مستقیم، با استفاده از نیروی انسانی کارآزموده و با تجربه و با تکیه بر اصول و رو شهای علمی انجام م یدهد. فعالی تهای کیفی و بازرسی لازم در تولید

در سه مرحله انجام می گیرد که عبارتند از:

۱- بازرسی و کنترل مواد و متریا لهای ورودی با استفاده از تجهیزات پایش و اندازه گیریهای کالیبر شده به صورت نمونه گیری
۲- بازرسی و کنترل محصول نیمه ساخته یا در جریان ساخت اعم از برش قطعات، دوخت، کارکشی و … توسط اپراتورهای مربوطه به صورت ۱۰۰% انجام م یگیرد.
۳- بازرسی و کنترل نهایی به صورت ۱۰۰% مورد کنترل و با درج برچسب های شناسنامه ای به قسمت بسته بندی ارسال میشود. و آخرین مرحله کنترل کیفیت در انبار بسته بندی محصول با درج مهر QC بر روی کارتن انجام می شود.ضمنا بررسی محصولات مرجوعی از طرف مشتریان و جلب رضایت آ نها از مهمترین وظایف کنترل کیفیت است.