این واحد بر برنامه ریزی و نظارت بر روند سفارش فروش، پیشبینی وضعیت فروش به صورت دوره ای، بررسی آمارهای برگشت از فروش و فعالیتها انجام شده توسط واحد مالی مرتبط با فروش می باشد. همچنین نظریه تاکید شرکت بر کاهش زمان تحویل محصولات و توزیع سریعتر و مناسبتر به مشتریان، کلیه انبارهای شرکت تحت نظارت واحد برنامه ریزی قرار دارد. این واحد مسئولیت تدوین و ارایه برنامه های جامع تولید و برنامه ریزی مواد را با نگرش تامین نیازمند یهای مشتریان به عهده دارد. فعالیت عمده واحد برنام هریزی عبارت از تهیه BOM محصولات تولیدی، تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز سازمان در حوزه های مختلف، نظارت بر شناسنامه محصولات تولیدی، برنامه ریزی مواد، کنترل مصرف مواد، کنترل موجودی، کارسنجی، زمان سنجی و تواز نسازی خطوط تولید و برقراری توازن خطوط با راندمان بیش از ۹۰ درصد از دیگر مواردی است که توسط این واحد انجام می شود.