اولین و مهمترین گام در تولید محصول جدید، طراحی و مدلسازی صحیح و اصولی آن میباشد. بهینه سازی محصولات جدید، رعایت استانداردهای مواد و جمع آوری اطلاعات صحیح و اصولی نیاز و سایق بازار و بررسی Benchmark و محصولات خارجی و رقبا، بررسی و رعایت آیتم های آرگونومی و جنبه های زیبایی شناختی و استفاده از جنس و رنگ و مطابق سلیقه روز و سن مشتری از فرآیندهای اجرایی طراحی می باشد. طراحی با در نظر گرفتن اصول زیبایی شناسی و هارمونی یا کنتراست رنگی بجا و مناسب در موفقیت محصول بسیار موثر می باشد.
پس از تکمیل اطلاعات و توان تولید و نظرسنجی در کمیت ههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته تا نهایتا طرح اصلی محصول تثبیت شود. واحد طراحی با استفاده از متریالها و مواد مناسب و بروز شناسنامه ی محصول را تدوین و با همکاری واحد مدلسازی نمونه اولیه آماده و توسط پستایی ساز نمونه دوخته و عینیت بخشیده م یشود.