یکی از نقاط قوت واحد کنترل کیفیت داشتن آزمایشگاه مجهز که آزمونهای مهم کیفی، طبق استاندارد های ملی و داخلی در آن انجام می گیرد. با توجه به اخذ نشان استاندارد ملی برای برخی محصولات شرکت، تجهیزات آزمایشگاهی در حال به روزآوری بوده و با انعقاد قرارداد با پژوهشکده شیمی سازمان ملی استاندارد سایر آزمونهای مورد نیاز پوشش داده می شود.